Tên công trình : Lắp đặt thiết bị trượt tự động

Địa chỉ : Thanh Hải, thành phố Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị trượt tự động