Tên công trình : Lắp đặt thiết bị tự động trượt

Địa chỉ : Khu vực Bàu Vá, TP huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị trượt tự động