Tên công trình : Scavi Huế

Địa chỉ : ĐT9, TT. Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng xếp inox tự động