Tên công trình : Lắp đặt cổng & thiết bị tự động

Địa chỉ : Lắp đặt cổng & thiết bị tự động

Nội dung thực hiện

  • Gia công cổng
  • Lắp đặt hệ thống tự động cho cổng