Tên công trình : Giếng trời tự động

Địa chỉ :

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt thiết bị giếng trời tự động