Tên công trình : Lắp đặt cổng xếp tự động

Địa chỉ :Ngân hàng Viettin Bank – chi nhánh Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng xếp tự động