Tên công trình : Cổng xếp tự động ngân hàng Viettin Bank Huế

Địa chỉ : Mai Thúc Loan, phương Thuận Thành, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng xếp tự động