Tên công trình : Thi công nhà anh Bin An Cựu City

Địa chỉ : Khu đô thị An Cựu City Huế

Nội dung thực hiện

  • Cổng 4 cánh CNC
  • Thiết bị tự động cánh tay đòn

Thi công nhà anh Bin An Cựu city 3

Thi công nhà anh Bin An Cựu city 4