Tên công trình : Lắp đặt cổng CNC TÙNG CÚC TRÚC MAI

Địa chỉ : An Vân Hương An Hương Trà, TP Huế

Nội dung thực hiện

  • Lắp đặt cổng CNC TÙNG CÚC TRÚC MAI

Gia công lắp đặt cổng CNC TÙNG CÚC TRÚC MAI 2